Polecamy

XIVII Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego – 28.06.2018 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIsesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok i podjęcie uchwał:

1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok,

3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

9. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku­-Kamiennej,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

10. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK SPZOZ w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku­ Kamiennej za 2017 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2017 rok:

1 ) przedstawienie raportu sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

12. Sprawozdanie ze zrealizowanych działań Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie przyjętego Uchwałą Nr 258/XXXVIII/2017 i osiągniętych wyników.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

3) wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych powiatu skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,

4) udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu kieleckiego,

5) zmiany podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego,

6) zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymieniony ch w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat skarżyski,

7) utworzenia Domu Pornocy Społecznej .......................... w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu,

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,

9) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,

10) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,

11) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,

12) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media