fbpx

Polecamy

Regulamin portalu informacyjnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACYJNEGO „SPOTTEDSKARZYSKO.PL”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal Informacyjny spottedskarzysko.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Spotted: Media Tomasz Ciok

2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu informacyjnego dostępnego pod adresem www.spottedskarzysko.pl oraz świadczenia usług i korzystania z nich przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Rozpoczęcie korzystania z Portalu równoznaczne jest z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Celem Portalu jest prezentacja, w formie tekstowej, materiałów wideo i innych, treści o charakterze informacyjnym na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub światowym.

5. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

7. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Portalu;

8. Usługodawcy – rozumie się przez to Spotted: Media lub Jej Partnerów współpracujących przy funkcjonowaniu Portalu;

9. Partnerzy Usługodawcy – zapewniający funkcjonalność Portalu, w tym. m.in.: Google Analytics, HotJar, Gemius, Piksel Facebooka, Google AdWord, Traqli, DoubleClick for Publishers, Netsprint, Criteo, Exponea, Disqus, nazwa.pl lub inni.

10. Portalu – rozumie się przez to należący do Usługodawcy portal informacyjny dostępny pod adresem www.spottedskarzysko.pl;

11. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę lub Jego Partnerów na rzecz Użytkowników Portalu, w szczególności korzystania z informacji opracowywanych przez Spotted: Media;

12. Danych osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz dane gromadzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INFORMACYJNEGO ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w tym ze zwyczajowymi normami korzystania z usług internetowych (tzw. netykietą), nie naruszając przy tym praw ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:

a. nieprzeprowadzania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych aplikacji Portalu;
b. dbania o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów;
c. nierozpowszechniania treści o charakterze reklamowym i niezamówionej informacji handlowej (spam);
d. nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym,
e. nierozpowszechniania treści propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa,
f. nierozpowszechniania treści nawołujących do dyskryminacji bądź nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, płeć i orientację seksualną;
g. nierozpowszechniania treści nawołujących do popełnienia czynu zabronionego bądź pochwalających jego popełnienie;
h. rozpowszechnianie innych treści o charakterze bezprawnym.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność powstałą z tytułu niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie gwarantuje prawdziwości, kompletności, aktualności ani użyteczności informacji prezentowanych na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkownika prezentowanych na Portalu informacji.

2. Użytkownicy korzystają z Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników Portalu oraz treść reklam.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem bądź Regulaminem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w szczególności Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności co do uzyskanych informacji.

§ 4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Portal oraz materiały stanowiące jego treść, w tym w szczególności elementy tekstowe i graficzne, wybór i układ stron oraz innych elementów należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.).

2. Użytkownik może korzystać z utworów, baz danych, jak i wszelkich innych danych oraz materiałów, czy też elementów Portalu, czy też znajdujących się na Portalu, wyłącznie na podstawie przepisów o dozwolonym użytku, ewentualnie po uzyskaniu na to uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują lub mogą przysługiwać osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na korzystanie z utworów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu jakichkolwiek treści, co do których prawa przysługują osobom trzecim.

4. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania takiego materiału w ramach Portalu na wszelkich istniejących w dniu umieszczenia materiału polach eksploatacji, a w szczególności na tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Usługodawcy wymaga wcześniejszej zgody Spotted: Media oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

6. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługodawca Spotted: Media wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w programach oraz na Portalu www.spottedskarzysko.pl jest zabronione.

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach podanie danych może stanowić warunek korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.

2. Wszelkie podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, w zakresie i w celu nią objętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spotted: Media lub w określonych przypadkach jej Partnerzy.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji bądź usunięcia.

5. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie.

6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków –w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

II. POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania z Portalu, stosowany jest mechanizm automatycznego zapisu danych zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one zapewnieniu funkcjonalności Portalu, dostosowaniu zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika, utrzymaniu sesji Użytkownika, a także do celów statystycznych.

3. Pliki cookies nie zawierają danych o charakterze danych osobowych.

4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wyłączając odpowiednią funkcję swojej przeglądarki.

§ 6
WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika niezbędne jest do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowią:

a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet,
b. korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej stron WWW.

2. Usługodawca zastrzega, iż pełne i prawidłowe korzystanie z funkcjonalności poszczególnych Usług w ramach Portalu, wymagać może spełnienia przez Użytkownika dalszych warunków technicznych, szczegółowo określonych w miejscu udostępnienia danej Usługi.

§ 7
LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub zgłoszenia naruszeń w zakresie RODO, Użytkownicy kierować mogą na następujący adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opisując problem oraz podając dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (np. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej). Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w razie niepodania przez Użytkownika danych kontaktowych.

2. Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu, Usługodawca obowiązuje się, na co najmniej 14 dni przed ich dokonaniem, zamieścić na głównej stronie Portalu czytelną informację o treści i terminie planowanych zmian celem umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkowników.

2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Regulaminie.


II. OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW

Konkursy organizuje Spotted: Media, właściciel Portalu www.spottedskarzysko.pl, zwana dalej Organizatorem, siedziba: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Orkana 10/5, NIP: 663-178-58-87. Celem konkursu jest zwiększenie popularności Portalu oraz wzmocnienie przekazu o wydarzeniu – imprezie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ogłaszany jest na Portalu www.spottedskarzysko.pl, w tym także fakultatywnie na fanpage Portalu w mediach społecznościowych np. Facebook, Instagram itp.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle odpowiedź w formie elektronicznej (mail, post itp.) z wykonanym zadaniem, określonym w niniejszym Regulaminie.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy, Spotted: Media, Portalu www.spottedskarzysko.pl oraz członkowie ich rodzin.

5. Zwycięzcy konkursu poproszeni zostaną o podanie swojego imienia i nazwiska i/lub numeru telefonu.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Na platformach wymienionych w §1 pkt.1 ogłoszone będzie zadanie (np. odpowiedź na pytanie „otwarte”). Uczestnicy proszeni są o przesłanie odpowiedzi zgodnie z podanym pytaniem/zadaniem.

2. Wysłanie wiadomości jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

5. Ilość wyłanianych Zwycięzców (ilość nagród) każdorazowo podawana jest w ogłoszeniu konkursu.

6. Wiadomości przyjmowane są od momentu ogłoszenia Konkursu do czasu podanego w ogłoszeniu konkursu.

7. Nadesłana odpowiedź na zadanie (utwór) musi być autorstwa Uczestnika i nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, a także naruszać praw osób trzecich.

8. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której odpowiedź (wykonane zadanie) została najwyżej oceniona przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie, bilet na imprezę, wydarzenie, koncert lub inne świadczenie niepieniężne – zgodnie z ogłoszeniem konkursu.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

3. Zwycięzca odbiera wygraną osobiście w siedzibie Organizatora lub w innym wskazanym przez niego miejscu i czasie.

4. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.

§ 4
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i przekazania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.), na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania swoich danych osobowych Sponsorowi nagrody, w celach związanych z przekazaniem nagród.

§ 5
REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje mogą być kierowane bezpośrednio do Organizatora

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Portalu www.spottedskarzysko.pl


III. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SPOŁECZNOŚCIOWEJ „SPOTTED: SKARŻYSKO-KAMIENNA” W PORTALU FACEBOOK

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Głównym przeznaczeniem strony społecznościowej (fanpage’a) „Spotted:Skarżysko-Kamienna”, zwanego dalej „Serwisem”, jest publikacja nadsyłanych przez Czytelników tekstów oraz materiałów audiowizualnych stanowiących pytania,ogłoszenia drobne, materiały prasowe, reklamowe itp., związanych ze Skarżyskiem-Kamienną i okolicami oraz promocja portalu informacyjnego www.spottedskarzysko.pl,zwanego dalej „Portalem”.

2. Każda osoba ma prawo na bieżąco zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi w Serwisie oraz komentować treści tamże zamieszczone pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania.

3. Surowo zabrania się nadsyłania do Redakcji oraz udostępniania na łamach Serwisu treści: zniesławiających, obraźliwych, wulgarnych, nienawistnych, obscenicznych, bluźnierczych, pornograficznych, naruszające prywatność lub innych treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Osobom przejawiającym na łamach Serwisu agresję przeciw osobom trzecim, spamującym lub udostępniającym treści godzące w dobre imię Serwisu, jak i osobom nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu, będą natychmiast odbierane możliwości komentowania na łamach Serwisu oraz dalszej korespondencji z jego Redakcją na drodze permanentnej blokady.

4.  Znak graficzny czerwonego koła „Spotted” , zwany dalej „Logo”, oraz hasła reklamowe Serwisu to jest: „Dowiedzą się wszyscy” oraz „Tym żyje miasto”, zwane dalej „Sloganami”, pełnią funkcję promocyjną Serwisu i są umieszczane przede wszystkim na materiałach promujących i kreujących Miasto Skarżysko-Kamienna oraz na imprezach, których Serwis jest współorganizatorem.

5. Zabrania się: modyfikowania Logo, np. przez fotomontaż, zmianę koloru, zmianę proporcji znaku itp.; zmiany treści Sloganu; oraz wykorzystywania Logo niezgodnie z przeznaczeniem – bez uprzedniej zgody Redakcji Serwisu.

§ 2
POLITYKA ZAMIESZCZANIA TREŚCI

1. Redakcja Serwisu prowadzi selekcję nadsyłanych materiałów przed ich ostateczną publikacją na łamach Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Redakcja Serwisu nie udostępnia w szczególności wpisów określonych w pkt. 3 rozdz. I, a ponadto ogłoszeń typu „kupię/sprzedam”; ogłoszeń związanych z przepisaniem karnetów, biletów itp., pytań o proste informacje, które można znaleźć w sieci, lub w poprzednich wpisach publikowanych w ostatnim czasie na łamach Serwisu oraz treści niezrozumiałych lub zawierających rażące błędy językowe,ortograficzne, gramatyczne itp.

3. Redakcja Serwisu ma prawo do odmówienia udostępnienia treści nadesłanej przez użytkownika lub jej moderacji bez podania przyczyny.

4. Materiały przeznaczone do publikacji nadsyłane są do Redakcji Serwisu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook lub e-mailem na adres: <a>Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.</a>.

5. Nadesłane posty po pomyślnej akceptacji Redakcji, publikowane są nie później niż 24 godziny od daty ich nadesłania. O pierwszeństwie publikacji postów decyduje Redakcja. Wiadomości w sprawach pilnych publikowane są niezwłocznie.

6. Nadsyłając w sposób określony w pkt. 5 treść przeznaczoną w domyśle do publikacji na łamach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację lub przedruk (w dowolnej formie) nadesłanego tekstu, fotografii, nagrań wideo itp. przez Redakcję Serwisu oraz Portalu.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji tekstu przed jego publikacją w sposób nienaruszający istoty wypowiedzi, w szczególności poprzez:

a) poprawę rażących błędów językowych,ortograficznych, gramatycznych,
b) cenzurę słów powszechnie uznawanych za wulgarne i/lub obelżywe,
c) cenzurę nazwisk i imion,
d) cenzurę nazw towarowych oraz nazw podmiotów gospodarczych, którego dobre imię może naruszać publikowana informacja,
e) cenzurę drastycznych obrazów, filmów itp.

8. Redakcja może bez podania przyczyny odmówić usunięcia danej publikacji po jej udostępnieniu.

9. Redakcja Serwisu ma prawo do umieszczania własnych postów, w szczególności związanych z promocją portalu internetowego, kampaniami społecznymi i reklamowymi oraz działalności projektów siostrzanych.

§ 3
TREŚCI REKLAMOWO-KOMERCYJNE

1. Wiadomości przekazane do skrzynki odbiorczej Serwisu zostaje weryfikowana przez Administratora Serwisu lub przez wyznaczone osoby pełniące role redakcyjne na stronie. Jeśli wiadomość nosi znamiona przekazu komercyjnego, takich jak: oferta firmy wskazująca na nią, wraz z jej nazwą lub informacjami wykazującymi na tą firmę lub na jej działalność oraz informacje zwiększające zasięg działalności firmy lub jej części, wówczas jej publikacja wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika Serwisu opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującą ofertą cenową powierzchni reklamowej Serwisu oraz Portalu.

2. Na życzenie Użytkownika zainteresowanego umieszczeniem na łamach Serwisu i/lub Portalu wiadomości noszącej znamiona przekazu komercyjnego, Redakcja Serwisu przedstawia aktualną ofertę cenową powierzchni reklamowej.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że użytkownikowi przysługują prawa do korzystania z treści komentarza obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania.

2. Redakcja Serwisu może cytować i upubliczniać zamieszczane komentarze, kopiować oraz przechowywać je w dowolnej formie bez ograniczenia czasowego.

3. Redakcja Serwisu nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez Użytkowników.  

4. Redakcja Serwisu nie odpowiada za niezamieszczenie komentarza lub problemy techniczne związane z jego zamieszczeniem, utratę zamieszczonych komentarzy, czy danych w nich zawartych.

5. Redakcja Serwisu może w każdym czasie zawiesić prowadzenie Serwisu lub usunąć Serwis wraz ze wszystkimi wpisami, w tym z komentarzami Użytkownika.

6. Redakcja Serwisu ma prawo przekazać będące w jej posiadaniu dane Użytkownika organom państwowym na potrzeby prowadzenia postępowań przez te organy oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

7. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z komentowaniem wpisów w Serwisie przez Użytkowników – ani wobec Użytkowników, ani wobec osób trzecich.

8. Redakcja Serwisu nie odpowiada za konsekwencje związane z treścią udostępnianych wpisów poleconych przez osoby trzecie. Odpowiedzialność spada na osoby, które ową treść nadesłały.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Udostępnienie przez użytkownika jego danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże Redakcja Serwisu nie odpowiada za konsekwencje z tym powiązane.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 1. Dołączenie do fanów („polubienie”) profilu „Spotted: Skarżysko-Kamienna”, lub wysłanie wiadomości prywatnej, lub publikacja komentarza lub posta na stronie są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

© Spotted: Skarżysko-Kamienna dnia 24 lutego 2015 r.
Aktualizacja dnia 11 czerwca 2019 r.

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media