fbpx

Polecamy

Radni powiatu skarżyskiego obradowali na 37. sesji

W czwartek, 25 listopada w sposób zdalny odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której m.in. uchwalono „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, a także ustalono wysokości opłat w roku 2022 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Radni podjęli łącznie 10 uchwał oraz otrzymali informację o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy w stosunku do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 156/XX/2020 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwała rady powiatu jest prawomocna.

W trakcie XXXVII sesji po przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 oraz po zapoznaniu się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2020/2021 radni podjęli uchwały, w ramach których m.in. uchwalili „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi pod hasłem „Aktywni mieszkańcy = aktywny samorząd”. Program na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w trybie otwartego konkursu ofert zakłada kwotę 73 tys. zł. Natomiast na realizację zadań z zakresu lokalnych wydarzeń z pominięciem otwartego konkursu ofert planuje kwotę 18 tys. zł. Program w swoich założeniach obejmuje także realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z PFRON oraz na wniosek części radnych wspieranie działań w zakresie ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Radni przyjęli także stawki za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, które będą obowiązywać w roku 2022 na terenie powiatu skarżyskiego. W uchwale zawarto także wysokość opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Stawki obejmują takie pojazdy jak: rowery, motocykle, samochody o różnej masie całkowitej, znalazły się także opłaty za usunięcie i przechowywanie hulajnogi elektrycznej lub urządzeń transportu osobistego. Najniższa stawka za usunięcie pojazdu to 20 zł. Obejmuje ona takie pojazdy jak rowery, motorowery, motocykle, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego. Za każda dobę przechowywania tych pojazdów stawka wynosi 7,50 zł. Stawka za usunięcie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz od 3,5 ton do 16 ton ustalona została w wysokości 400 zł, a za dobę przechowywania na 15 zł. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne to koszt 1.000 zł. Natomiast doba ich przechowywania to koszt 62 zł p przypadku pojazdu o masie powyżej 16 ton i 148 zł w przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawie:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021 – 2035,
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
zmiany Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 11,
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego,
ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Powiatu Skarżyskiego.
oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” i analizą oświadczeń majątkowych za 2020 rok.


reklama


Podczas XXXVII sesji powróciła sprawa podjętej przez Radę Powiatu Skarżyskiego w kwietniu 2020 roku uchwały dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. W punkcie wolne wnioski i oświadczenia przewodniczący rady Jacek Jeżyk poinformował radnych o zakończeniu procedury wyjaśniającej prawidłowość jej podjęcia.

- Przypominam, że w stosunku do naszej uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez służby Wojewody Świętokrzyskiego. W toku przeprowadzonego postępowania organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały. Rada Powiatu nie zgadzając się ze stanowiskiem Wojewody wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze. 7 października na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał naszą sprawę i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Sąd w uzasadnienia wyroku stwierdził, że wskazane przez organ nadzoru naruszenie prawa, w ogóle nie miało w sprawie miejsca. Wojewoda nie zgodził się z wyrokiem i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Tak więc reasumując podjęta przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwała Nr 156/XX/2020 z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej jest zgodna z prawem i obowiązująca. – mówił przewodniczący J. Jeżyk. Wyrok NSA dostępny jest w linku: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/588ACECF66?fbclid=IwAR2Fy6b04gr1s24a8LjMZGpnKFBjWc3A6Qp411tU60htK_cAl5JkYISuZRk

Z ostatecznego rozstrzygnięcia cieszy się inicjator uchwały członek zarządu powiatu, radny Adam Ciok.

- Zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów stał się faktem i od przyszłego sezonu będzie musiał być respektowany! Bardzo się cieszę. Czekaliśmy blisko dwa lata na rozstrzygnięcia sądowe i nadzorcze w tej sprawie. To wpłynie na spokój na zbiorniku i terenie otaczającym go, ale też na bezpieczeństwo osób korzystających ze zbiornika. Tam jest również kąpielisko i niekiedy dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Mam nadzieję, że teraz zapadnie cisza - zaznacza Adam Ciok.

Wprowadzony przez Radę Powiatu Skarżyskiego całkowity zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej obowiązuje przez cały rok.

       

PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media