fbpx

Polecamy

Za nami XVIII sesja Rady Miasta (ZDJĘCIA)

We wtorek, 26 listopada w Miejskim Centrum Kultury odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik.

Następnie po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i przedstawieniu sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym przez Zastępce Prezydenta Krzysztofa Myszkę. Kolejnym punktem posiedzenia sesji były interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Najbardziej kontrowersyjna uchwałą była uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki. Uchwała ta została przyjęta w skutek czego mieszkańcy zapłacą:

✔ 27 zł za odpady zbierane w sposób selektywny
✔ 26 zł za zbieranie odpadów w sposób selektywny i kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
✔ 54 zł za niesegregowanie odpadów

O podwyżkach informowaliśmy również we wcześniejszym artykule:  Nowe wytyczne rządu a ceny śmieci w Skarżysku

Skarżysko-Kamienna po raz kolejny musi zmierzyć się z rosnącymi koszami utrzymania systemu gospodarki odpadami i dostosowaniem prawa miejscowego do przepisów wprowadzanych przez rząd. Jedną z nowości jest ustawowy obowiązek segregacji śmieci przez każdego z mieszkańców – w sytuacji niewywiązania się z tego wymogu przez mieszkańca gmina będzie miała obowiązek nałożenia na niego podwyższonej opłaty.

GMINA NIE MOŻE ZARABIAĆ, ANI DOKŁADAĆ DO ŚMIECI

System gospodarki odpadami – zgodnie z przepisami ustawy uchwalonej przez rząd – musi być samofinansujący. Oznacza to, że gmina musi zebrać w ramach opłaty śmieciowej od mieszkańców taką kwotę, która odpowiada ponoszonym kosztom. Przepisy obowiązujące w całym kraju mówią, że gmina nie może dopłacać do systemu.

Miasto na gospodarce odpadami nie może też zarabiać. Każda złotówka otrzymana od mieszkańców w ramach opłaty śmieciowej musi być przeznaczona wyłącznie na gospodarkę odpadami. Wydanie tych pieniędzy na inny cel oznaczałoby złamanie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego rolą gminy jest ustalenie stawek odpowiadających realnym kosztom utrzymania systemu gospodarki odpadami. A koszty stale i drastycznie rosną.

KOSZTY DLA GMIN DRASTYCZNIE ROSNĄ

Większość gmin w Polsce mierzy się z problemem rosnących kosztów takich jak ceny na instalacjach przyjmujących odpady zebrane przez gminę od mieszkańców, opłata marszałkowska, ceny paliw, koszty pracy. Samorządy zmuszone są więc do podnoszenia, a w zasadzie urealniania stawek opłaty śmieciowej, by system gospodarki odpadami nadal był samofinansujący się.

WZROST OPŁAT DLA GMINY NAWET O KILKASET PROCENT

Problem rosnących cen odczuwalny jest również w Skarżysku-Kamiennej. Za przykład można podać ceny za każdą tonę odpadów oddawanych przez gminę do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych: w ciągu pięciu lat stawka za popiół wzrosła o 525% (z 43,20 zł w 2014 roku do 270 zł w 2019 roku), za wielkogabaryty o ponad 142% (z 222,48 zł w 2014 roku do 540 zł obecnie), za biodegradowalne – niemal 150% (ze 151,20 zł w 2014 roku do 324 zł obecnie), za szkło, plastik i papier – stawka wzrosła o ponad 16000% (z 1 zł w 2014 roku do 162 zł obecnie).

Stale wzrasta opłata marszałkowska za składowanie śmieci, regulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów: w 2014 roku wynosiła 115 zł , w 2017 - 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 170 zł, a w 2020 zgodnie z rozporządzeniem ma wynosić 270 zł.

Wszystkie inne uchwały zostały przyjęte.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027” – aktualizacja sierpień 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki.
Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 w gminie Skarżysko-Kamienna.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skarżyska-Kamiennej do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


reklama


    

WS foto: AC

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media