fbpx

Polecamy

62. robocza sesja Rady Powiatu Skarżyskiego za nami (ZDJĘCIA)

Przyjęciem „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”, a także określeniem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki z PFRON w 2024 roku zajmowali się radni podczas ostatniej roboczej sesji w tej kadencji. Poza tym przyjęli 9 uchwał, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia oraz apel Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wstrzymania prac gospodarczych oraz planów utworzenia Rezerwatu Bliżyn na obszarze Natura 2000 Lasy Suchedniowskie.

LXII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego odbyła się 21 marca. Z uwagi, iż była to ostatnia w tej kadencji sesja robocza nie zabrakło podziękowań dla Rady, Zarządu Powiatu Skarżyskiego, a także pracowników starostwa.

Pierwsze podziękowania przekazał przewodniczący rady Jacek Jeżyk. Jak zaznaczył są one skierowane do tych, którzy go wspierali w pracy przewodniczącego rady – czyli Biuro Rady Powiatu.

Jako przewodniczący rady mam ogromną przyjemność podziękować za wyjątkową pracę paniom z Biura Rady Powiatu oraz pani radczyni prawnej starostwa. To wspaniałe kompetentne i profesjonalne osoby, po prostu są niezastąpione. Pani Joanna, Nina, Monika i Karolina to przykład świetnie rozumiejącego się zespołu, który miał niebagatelny wkład w sukces rady VI kadencji – podkreślił przewodniczący Jacek Jeżyk, który wspólnie z wiceprzewodniczącą Bożeną Bętkowską wręczył pracownicom w dowód wdzięczności kwiaty.             

Wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik wspólnie z radną rady gminy z sołectwa Lipowe Pole Plebańskie Renatą Kępą złożyli podziękowania Zarządowi i Radzie Powiatu Skarżyskiego za obecną kadencję oraz za podejmowane słuszne decyzje dla rozwoju powiatu oraz za decyzje, które zostały zrealizowane przez powiat w gminie Skarżysko Kościelne dla dobra mieszkańców gminy.

- Dziękuję za busy, które kursują na terenie Majkowa i Lipowego Pola. Dziękuję za bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkole w Majkowie, Grzybowej Górze i przy przedszkolu samorządowym w Skarżysku Kościelnym. Dziękuję za wykonaną ulicę Iłżecką, za ul. Świętokrzyską w Grzybowej Górze, za drogę relacji Majków – Michałów i relacji Kierz Niedźwiedzi – Sadek. Dziękuję za projekt drogi I etapu w Lipowym Polu. Te wszystkie inwestycje poprawiają bezpieczeństwo na drogach w mojej  gminie oraz poprawiają bezpieczeństwo moich mieszkańców, co jest ogromnie ważne – mówił wójt J. Bryzik.  

Szczególne podziękowania wraz ze statuetką w kształcie serca wójt Bryzik przekazał staroście Arturowi Berusowi, za serdeczność, za wielkie serce i wrażliwość na potrzeby ludzi.

Jestem ogromnie wzruszony i dziękuję za te ciepłe słowa. Ale myślę, że te wszystkie słowa są kierowane też do państwa radnych, bo człowiek sam nic nie znaczy – powiedział starosta Artur Berus przytaczając cytat Św. Jana Pawła II „Człowiek jest tyle wart ile  może dać drugiemu człowiekowi”.      

Radni obecnej kadencji otrzymali także podziękowania od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Stypendystów Fundacji „Daj Szansę”, która działa od 2000 r., a nieprzerwalnie od 2001 r. przyznaje stypendia naukowo-socjalne, artystyczne, sportowe, a także nagrody za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Ponadto finansuje udział w obozach naukowych, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą oraz przyznaje inne świadczenia materialne niezbędne do kształcenia i rozwoju uzdolnień.

Prawie wszyscy Państwo są Darczyńcami Fundacji. To Państwo, jako Radni widzicie drugiego człowieka, widzicie potrzebę udzielania pomocy, macie otwarte serca na potrzeby innych – szczególnie uzdolnionych ludzi młodego pokolenia. Państwa dobroć płynąca prosto z otwartego, na potrzeby ludzi, serca jest najlepszym przykładem jak można się dzielić dobrem z innymi, bo przecież „człowiek nie jest wielki poprzez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Za to wielkie serce za bycie przez cały czas z nami bardzo serdecznie, w imieniu rady nadzorczej Fundacji „Daj Szansę”, dziękuję. Życzę Państwu, aby ta dobroć płynąca z Waszych serc wróciła do Was przynajmniej w dwójnasób – mówił przewodniczący rady nadzorczej Fundacji „Daj Szansę” Jerzy Żmijewski.

Natomiast prezes Fundacji „Daj Szansę” Joanna Wężyk w imieniu rady nadzorczej, zarządu, a przede wszystkim stypendystów Fundacji „Daj Szansę” złożyła podziękowania tym Radnym powiatu obecnej kadencji, którzy zaufali Fundacji i dokonują od kilku lat comiesięcznych wpłat na jej konto podkreślając jak znaczący wpływ na działalność fundacji ma to wsparcie. Przekazała również na rece Starosty podziękowania dla Zarządu Powiatu za owocną współpracę.

Z całego serca dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Misją naszej Fundacji jest pomoc materialna utalentowanym dzieciom i młodzieży z terenu miasta i powiatu skarżyskiego oraz promocja uzdolnionych dzieci w środowisku lokalnym. Fundacja „Daj Szansę” swoje zadania statutowe wykonuje głównie dzięki hojności Darczyńców i Fundatorów, którzy dobrowolnie wspierają finansowo fundusz stypendialny fundacji. Wszystkie te pieniądze przeznaczamy na stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla utalentowanych młodych mieszkańców z terenu powiatu. Przez te ostatnie 5 lat przyznaliśmy łącznie 101 stypendiów na łączną kwotę 224 tys.500 zł. Tych młodych ludzi i ich zdolności mają Państwo szansę poznawać podczas naszych koncertów, które organizujemy. Ich potencjał i talent to wielki kapitał naszego powiatu. Dlatego również pragnę bardzo serdecznie podziękować całemu Zarządowi Powiatu za owocną współpracę z naszą fundacją oraz wspieranie naszych działań poprzez udzielane dofinansowanie do organizowanych przez nas koncertów, o które corocznie ubiegamy się w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Dziękujemy, że możemy na Państwa liczyć. Mam nadzieję, że nasza fundacja oraz młodzi ludzi z wielkim potencjałem będą mogli na Państwa liczyć także w kolejnych latach – mówiła prezes Fundacji „Daj Szansę”. Dodała także, że w tej kadencji z wpłat Radnych Powiatu Skarżyskiego fundacja zebrała ponad 80 tys. zł. zaprosiła także na kolejny koncert, który odbędzie się 6 kwietnia.       

W związku z tym, iż sesja odbywała się okresie przed Świętami Wielkanocnymi radny Grzegorz Małkus przekazał od Radnych powiatu świąteczne życzenia dla Mieszkańców powiatu - By te święta mimo wszystko były radosne i spokojne, by były pełne refleksji i oprócz tego duchowego wymiaru, żeby też przyniosły Mieszkańcom naszego powiatu pewniejsze, spokojne spojrzenie na los, nie tylko naszej malej ojczyzny, ale ojczyzny naszej w ogóle, a następnie przekazał na ręce przewodniczącego Jacka Jeżyka wielkanocnego jak go nazwał „królika”. – I ten królik […] niech będzie takim symbolem, że w pewnych sprawach inwestycyjnych udało nam się złapać tego królika, ale w niektórych jeszcze niestety będziemy go gonić – mówił radny Małkus nawiązując m.in. do zrealizowanych inwestycji przedstawianych w sprawozdaniu Starosty Skarżyskiego z działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Radni podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”wyznaczyli kierunki działań i zamierzone cele w zakresie edukacji. Celem głównym na przyszłe lata w tym obszarze jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Powiecie Skarżyskim pod potrzeby rynku pracy oraz unowocześnienie, rozbudowa i modernizacja bazy pod kątem stworzenia warunków do kreatywnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Samorząd zamierza go osiągnąć poprzez m.in.: dostosowanie pracowni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupując pomoce dydaktyczne oraz likwidując bariery architektoniczne w placówkach oświatowych, pozyskiwanie nowych wykwalifikowanych nauczycieli z uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów zawodowych, wspieranie działań szkół  ogólnodostępnych i branżowych w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, zakładami pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji kursów zawodowych oraz szkoleń specjalistycznych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i preferencji uczniów, czy dalszą rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury sportowej wraz z niezbędnym zabezpieczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Radni rozdzielili także środki PFRON na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2024. I tak.

Powiat Skarżyski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2024 otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5,676.969,00 . Z tego na  dofinansowanie  kosztów  działalności   warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu przeznaczono 3,369,600,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.307.369,00 zł została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (50 tys. zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu) i społecznej (2.257,369,00 zł). W zakresie rehabilitacji społecznej największą pulę pieniędzy rada przeznaczyła na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem (jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus wydanym przez lekarza). Ponadto będzie można skorzystać z dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także uwzględniono środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika).

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami:

 • rocznym z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.
 • Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskie-Curie. 
 • z działalności komisji Rady w roku 2023.

Przyjęli apel Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wstrzymania prac gospodarczych oraz planów utworzenia Rezerwatu Bliżyn na obszarze Natura 2000 Lasy Suchedniowskie.

A także rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:

 • przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2024 – 2030,
 • przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2030,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2024–2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Skarżyskiego,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych, na zalewach w Suchedniowie i Mostkach,
 • wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zalewach: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach, m i gm. Suchedniów.

Pełny zapis LXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego https://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=11707


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media